21.04.2013 - DAEDELUS !

| 1 | Розділ: Події | 7 квітня 2013 22:44LINE-UP:
20:00 Sid-Nine
21:00 DAEDELUS
22:00 Koloah

ВХОД: 100грн
Веб-сайт:http://sashi.com.ua/
Місцезнаходження:Xlib Club, Фрунзе ул.12, Київ
Початок:21 квiтня о 20:00це просто піздєц спочатку веня снейрз за 100ре тепер дедалус.

хтось їде?а?
Хочеш відповісти? Авторизуйся!

pablokorner | 19.12.13 20:35:22 | #

п̧͊ͥ͒̂ͪ͒͐̾ͯ̎ͪ̽ͮ͏̸͍̞̞̭͙р̸̱̬̰̠͓̟̜͖͓̦̱̠̂͌́͐̉ͮͥ̽ͦ͆͋̿̐ͫ̀͗́̔ӥ̛̗͓̪͖͎̹̅̃͂̋͟͢͢͡в̛͖̙̲̻̠͍̺̬̰̻̖̓̆̌̿ͭ̓͊́̚͞͠е̨̮̩̞̤͍͎̫̲̙̳͚̪̦̝̙̬́͒ͮ͂̌̓ͮͤ̂̏ͦ̓̃̏̓̚̕͜т̡̊̀̈́͒̎̐̃̽̈́͌̐̆͆ͬ͛ͫ͟͏̫̮̼͈͓̪̣̗̫̯͓͕͈͈ͅ ̡̮̻͖͓͍̮͈̻̣̂͒͒к̴̢̲̥͇̞̜̺͇̮̠̘̙̙̫ͥͮ͂ͩͬͮ̾̕ͅа̸̎̔̆͒ͬ̓͂́́̕҉͈̣̖̞̗͕̫̖͍͉̪͓к̴̴̛̳̟̜̣̇ͦ͑̾̈́͗ͤ̀̍̌̽ͣͨ̓̚͠ ̧͔̹̥͈̞̖̦̭ͮ̒̎͐́͛ͮ̓̿ͯ̔ͩ͘ͅд̧̼͕̼̙̟ͪ͒́͒ͬ́ͬͣ́͑͗́ͩͪ̽̌̚͘͝е̌͒̽͗ͦͨͧ͒̽ͧ̉̿͌̏ͨͯ͌͜͟͏͍̠̯̤̫̘̕л̵̡͕̖͖̆̓̌̒ͯ̀̕а̴̛͖͎͓͉͍͕̘͖͚̙͚͈ͪͧ̈̒̿͛̕͡ ͮ̒̇̀͢͏̸̵̨̪͓̥ͅ?̡̱̦̲̳͙̩̲̜̹ͭ͊͑̓͋̈̆͐ͤͪ̋ͩ̒ͦ̇̀́̀͠ ͬ́̈́ͬ̎̅̄́̇͒̈́̅ͩ̍̌ͪ͜͢͏̳͇̳̮̪̝̭̻