Інтерв

Інтерв'ю з Port-Royal

| 25 | Розділ: Інше | 14 квітня 2010 19:13

Приїзд до Львова колективу накшталт Port-Royal можна справедливо вважати "красным днём календаря" у всіх сенсах цього виразу. Враховуючи той факт, що вже рік являюсь поціновувачем їхньої творчості, я чекала на концерт з великим нетерпінням і якоюсь дивною меланхолічною мрійливістю від картин, що поставали перед очима при згадках про цю, беззаперечно, яскраву подію. Саме тому, розмова з Attilio та Alex стала не просто формальним інтерв'ю, а повноцінним діалогом, викриваючим не лише музичні аспекти, а й особисті переконання музикантів:


(див. переклад нижче)

How was your trip to Ukraine and how long are you going to stay here?
The trip we started yesterday from Poland. It was quite ok. Even the night in train wasn’t as shocking, as we expected. We will stay in Ukraine about a week, because we will play tonight in Lviv, tomorrow in Kiev, the day after tomorrow – in Odessa. Then we will rest 3 days in Kiev and leave for Latvia, Riga.

Have you already seen Lviv? Maybe some sightseeing tour?

Yes, today we went to the center, rested, drank a beer out, but we didn’t see so much. Unfortunately we leave tonight, so we have no time to see more.

What’s not new, that history of Eastern Europe influenced on your music. How did it start? What was the cause and why exactly Eastern Europe?
Oh, it was me. I was in Ukraine 5 years ago, I visited Kiev and Odessa. The year before I was in Tallinn. And I was the student of history before taking my doctor ship.

Are you a historic?
Philosopher. Another science, but they are connected. I really like to study Soviet Time and history of Communism, so I put together my attitude to the Easter plus scientific knowledge of history.

You know, as for me, Port-Royal is associated with some melancholy, maybe even depression. All in all, tracks are very deep and thoughtful. What are you trying to tell the audience through your music? Which emotions are you trying to reflect?
These one, that were mentioned, for sure. During your life, you have some moments that you are depressed, lost, and melancholic. The music, as I said many times, is a nostalgia for something. It is connected on only to the past, but also to the future, to something that is not yet here. It’s like desiring of something that you don’t have. That was the main sense why I started to make music, I wanted to express this kind of nostalgia to want something, you don’t know exactly what, but you feel like lacking something.

How do you imagine you audience? Can you simulate a portrait of a person, who listens to port- royal?
That’s really difficult. I imagine my audience very various, not just one kind of person. And I also was happy to discover, that our audience isn’t something like a block, but they are multiple. I would say, that usually, people who like our music are people who think, I can’t say that people who only go to discotheque, like our music. Or somebody, who listens to metal, but there’re also some metal-lovers, who listen to port-royal.

And what about your music tastes? What do listen at your free time?
It’s better to talk about past. The music we like the most were very first Mogwai records and Labradford and no others.

They inspired you somehow?
No. not inspired, because we have already started.

Ok, so dealt with your music preferences. Let’s try some more personal questions. Many musicians are using drags, alcohol and other stimulators to overcome some difficulties in their life or career. What is your attitude to this?
Totally opposite to these one. We never use drugs. We drink alcohol, but normally, like beer, but not to overcome anything.

So this stuff shouldn’t be mixed with art?
For us yes, because music is already drug in a positive sense.

And how do you usually overcome your depressions? Maybe some special methods?

Talking about depression, maybe it is a bit too much. We are sticking the concept. Thinking already makes you depressed, the more you think – the more you get depressed. But also playing, recording, for example, you’re depressed and you start to work on the song, you’re inspired, than you put out all sadness, like catharsis, and you fell better, because you transform your sadness in a piece of art.

How do you spend your free time: watching movies, reading favorite books?
Yes, exactly. Reading a lot of philosophy, staying with good friends, meeting each other.

What was the last time you watched football game on TV set?

I’m not interested. Maybe from time to time, Championship or something. I’m not a fan. It depends, if I don’t have anything better to do – I watch it.

And the last one question: can you describe yourself at the age of 16-18 years old. What were you like? What were you thinking about?
(Alex: Girls )
Also, also. But it wasn’t the main theme. I was a normal teenager, but I was already making music, so my dream was to make good music personally. But at that time I didn’t achieve that results, that I have now. Just normal guy, busy at school, meeting friends, reading good books. Nothing special.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Як пройшла ваша поїздка на Україну і як довго ви збираєтеся тут залишатися?
Поїздку ми почали вчора з Польщі. Цілком нормально. Навіть ніч в поїзді не так шокувала, як ми очікували. Ми залишимося в Україні коло тижня, гратимемо сьогодні у Львові, завтра в Києві, а післязавтра - в Одесі. Тоді будемо відпочивати 3 дні в Києві і поїдемо до Риги, Латвія.

Ви вже встигли оглянути Львів? Може, якась екскурсія?
Так, сьогодні ми поїхали в центр, відпочивали, пили пиво, але ми не бачили так багато. На жаль, ми виїжджаємо сьогодні вночі, так що у нас немає часу, щоб побачити більше.

Ні для кого не секрет, що історія Східної Європи вплинула на вашу музику. Як це почалося? Що ж було причиною і чому саме Східноъ Європи?
Ах, це був я. Я був в Україні 5 років тому, побував у Києві та Одесі. Рік тому я був у Таллінні. І я вивчав історію, нещодавно захистив докторську.

Ви історик?
Філософ. Інша наука, але вони пов'язані між собою. Мені дуже подобається вивчати Радянські часи, і історію комунізму, отож я поєднав своє ставлення до Сходу і наукові знання з історії.

Ви знаєте, як на мене, Порт-Роял, асоціюється з певною меланхолією, можливо, навіть депресію. Загалом, треки дуже глибокі і вдумливі. Що ви хочете сказати слухачам через музику? Які емоції ви намагаєтеся відобразити?
Ті, які вже були згадані, це точно. У житті, є деякі моменти, коли ви перебуваєте в депресії, розгублені, і нещасні. Музика, як я вже говорив багато разів, це ностальгія за чимось. Вона пов'язана не тільки з минулим, але й з майбутнім, тим, чого ще немає. Це як прагнути те, що ви не маєте. Це був головний привід, чому я почав займатися музикою, я хотів би висловити ностальгію, коли ви хочете щось, не знаєте точно чого, але відчуваєте, що чогось бракує.

Як ви уявляєте свою аудиторіюї? Можете змоделювати портрет людини, яка слухає Порт-Роял?
Це дійсно важко. Я думаю, моя аудиторія дуже різноманітна, а не однорідна. І я був радий виявити, що наша аудиторія не щось на зразок блоку - вона варіаційна. Я хотів би сказати, що як правило, люди, яким подобається наша музика, є люди, які думають, ті, котрих цікавлять виключно дискотеки - наврят слухають нас. Або хто-небудь, хто слухає метал. Хоча є і такі!

А як щодо ваших музичних смаків? Що слухаєте у вільний час?
Краще говорити про минуле. Музика, яку ми слухали: перші записи Mogwai та Labradford. І ніяких інших.

Вони вас надихнули?
Ні, не надихнули, в той час ми вже почали грати самостійно.

Ми розібралися із вашими музичними смаками. Давайте спробуємо ще кілька особистих питань. Багато музикантів використовують наркотики, алкоголь та інші стимулятори як засіб подолання труднощів в їхньому житті або кар'єрі. Яке ваше ставлення до цього?
Повністю протилежне цим. Ми ніколи не вживаємо наркотики. Ми п'ємо алкоголь, звичайно, але в нормальних кількостях, пиво, наприклад. Не з метою подолати що-небудь.

Отже, це не має жодного стосунку до мистецтва?
Для нас, так, тому що музика вже є наркотик у позитивному сенсі.

А як ви зазвичай долаєте свої депресії? Якісь особливі методи?
Слово "депресія" звучить, мабуть, занадто голосно. Ми розглядаємо концепцію. Мислення вже вводить у стан депресії, чим більше думаєш - тим більше у неї занурюєшся. А також написання музики. Наприклад, у вас депресія, і ви починаєте роботу над піснею, ви на емоційному підйомі, втілюєте весь негатив у неї, як катарсис, і потім стає краще, бо твій сум перетворюється у мистецтво.

Як ви проводите вільний час: дивитеся фільми, читаєте улюблені книги?

Так, саме так. Читаю багато філософської літератури, перебуваю в компанії хороших друзів, зустрічаюсь з цікавими людьми.

Коли востаннє дивились футбольний матч по телевізору?
Я не цікавлюсь, якщо чесно. Можливо, час від часу, хіба що чемпіонат. Я не фанат. Це залежить, якщо у мене немає ніякого цікавішого заняття - дивлюся.

І останнє питання: ви можете описати себе у віці 16-18 років. Чого прагнули? Про що думали?
(Алекс: Дівчата)
Також, також. Але це не головна тема. Я був нормальним підлітком, але у той час вже захопився музикою, так що моя мрія, була писати гарну музику самостійно. Звичайно, тоді я ще не досяг тих результатів, що є зараз. Просто нормальний хлопець, зайнятий у школі, зустрічі з друзями, гарні книги. Нічого особливого.

--------------------------------------------------------------------

Спілкувалась: Emily Provocative
Фото: Katerina Plaks
Хочеш відповісти? Авторизуйся!

punker | 14.04.10 19:25:58 | #

Нє, ну ми все ж такі Західноукраїнський рок-портал!
Перекладіть державною!

FuckinFunky | 14.04.10 19:29:50 | #

гугл перекладач знаєт всьо

punker | 14.04.10 19:40:52 | #

Тут вже питання принципу. Сай український, для більшості. Більшість україномовна.
Оригінал треба постити деінде, імхо.

сокира | 14.04.10 19:41:20 | #

зара буде переклад, ціхо )

punker | 14.04.10 19:41:58 | #

все-все, я молчу…просто обідно чуть-чуть за діржаву стало
Чекаєм переклад

FuckinFunky | 14.04.10 20:42:45 | #

переклад готовий %)

punker | 14.04.10 20:43:13 | #


тепер все прикольно!

Cayce_P | 14.04.10 19:41:45 | #

не читай, раз слабо.
почему человек должен тратить свое время на перевод?

punker | 14.04.10 19:45:28 | #

Я причину огласил. Главная страница для многих читателей, а посткольку мы живем в Украине и это - украинский сайт, то и материал должын быть подан на украинском языке.
Или может все начнут брать интервью на разных языках и сюда пиздячить? На иврите неплохо было бы, например

Cayce_P | 14.04.10 19:47:30 | #

человек и так нахаляву проделал работу, а тебе мало. большинство юзеров владеют английским на том уровне, чтобы прочесть. остальным типа тебя пусть перескажут

punker | 14.04.10 19:49:05 | #

при чем тут юзеры, Аня? сайт читают не только юзеры.
Человеку респект за работу, но ее надо доделать, в даной ситуации оформить так сказать "мовою видання".

Cayce_P | 14.04.10 19:50:29 | #

у сайта нет "мови видання"
а тебе пункер пора уже работать в какой-то вшивой газетенке, там и будешь заставлять всех доделывать.
заплати девушке за перевод

punker | 14.04.10 19:52:22 | #

У главной страницы сайта есть мова выдання! На главной странице все статьи по украински написаны. Это должно быть само сабой понятно даже ежу.

Cayce_P | 14.04.10 19:53:13 | #

сайт не издается. это даже эмбриону ежа понятно.
реализуйся уже в реальной жизни

pablokorner | 14.04.10 20:16:31 | #

я погоджуюсь с анною.
учі англійскій.

punker | 14.04.10 20:44:09 | #

а я думал ти скажешь "учі івріт", грязный антисимит!

pablokorner | 19.04.10 21:12:25 | #

я про твою національність даже і не заікався.
но еслі уж так то ти дурацькій хасид-сіоніст.

valiko | 14.04.10 21:21:42 | #

Сайт україномовний, рок.львів.ЮА і ми живемо в Україні, отже переклад українською є необхідний! І не важливо, який у мене та у інших рівень володіння англійською або якоюсь іншою мовами…
Пункер +1

Roll | 14.04.10 22:43:08 | #

якоюсь іншою мовами…
наприклад, рідною))
І якшо не важливо який рівень - то це все галімий самонакрут у вишиванках

-=Claret-Violet=- | 17.04.10 15:06:00 | #

хопа-хопа! хороше інтерв"ю, а не твої "статєєчьки-ріпартажики". вчися, чи жаба задавила?

Roll | 14.04.10 22:44:34 | #

Ваще нехуй возить группы изза границы. Ато потом местные диджеи на парашах оказываются

STRANGER | 15.04.10 00:30:09 | #

яскраво і влучно підмітив, але всі мєсні "діджеї" навіть засцали прийти… а я їх багато обдзвонив, запрошував, курва… ну нічо…

FuckinFunky | 15.04.10 14:50:49 | #

стас, забий. ані лохи

Солоденька... | 15.04.10 14:16:38 | #

кажись, пажмотілісь з приміщенням і апаратурою.. якби не це, було б круто

Roll | 17.04.10 19:10:14 | #

давай в следующий раз ты тысяч 5 гривен подкинешь, и я гарантирую что все будет зашибись